Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Tràmits i gestions

Inscriure un nadó

Comunicar el naixement al registre civil

L’Hospital ofereix un servei que permet comunicar al registre civil el naixement dels nadons sense la necessitat que els progenitors s’hagin de desplaçar físicament al registre.

Aquesta gestió es farà a Admissions d’Hospitalització (planta baixa) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents:

 • en el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol
 • també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat
 • en el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud

La sol·licitud s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal portar tres documents:

 • el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital
 • el DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors, o del sol·licitant si no és cap d’ells
 • el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un progenitor

Immediatament als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i un justificant d’haver fet la comunicació.Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el Llibre de Família sense necessitat d’haver de fer altre tràmit per fer-ho. Per a més informació cliqueu aquí.

Empadronament a l'Ajuntament

Per empadronar el nadó cal portar el llibre de família i el DNI dels 2 progenitor/es a l'Ajuntament. És important demanar el certificat d'empadronament per tal de poder realitzar altres tràmits.

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Per inscriure el nadó com a beneficiari del pare o la mare heu de portar a l'INSS:

 • Certificat d'empadronament
 • Llibre de família
 • Cartilla de la Seguretat Social d'un dels pares

Centre d'Atenció Primària

Per sol·licitar la targeta individual (TSI) del nadó i assignar-li pediatre s'ha de presentar al Centre d'Atenció Primària CAP la següent documentació:

 • Full d'empadronament
 • Fotocòpia del document d'afiliació a l'entitat de cotittzació (cartilla de la Seguretat Social)
 • Fotocòpia del Llibre de Família
 • Sol·licitud d'alta d'assegurat del CatSalut + document identificatiu provisional (l'emplenen al CAP

Permís de maternitat

Després del part  les mares treballadors poden gaudir d'un període de descans laboral legalment establert. A més, els correspon un subsidi per cobrir la pèrdua econòmica que suposa aquesta interrupció de l'activitat laboral. Aquesta prestació l'assumeix l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari.

En el cas de les mares tenen dret a un període de descans de setze setmanes ininterrompudes, ampliable en diferents períodes en casos de part múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó. Les sis primeres setmanes són obligatòries per a la mare, la resta es poden compartir amb el pare o també renunciar-hi.

Centre d'Atenció Primària

Si la mare treballa ha de sol·licitar el permís maternal al seu Centre d'Atenció Primària de referència. Cal portar l'informe de l'Hospital i la Targeta Sanitària.

Institut Nacional de la Seguretat Social

Per cobrar la prestació de maternitat cal adreçar-se a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Per tramitar la prestació es necessita:

 • Sol·licitud dela prestació per maternitat i/o paternitat
 • Només és necessari l’informe de maternitat si la treballadora ha començat el descans abans del part o bé si s’ha produït la mort del fill/a, després d'almenys 180 dies de gestació.
 • El document acreditatiu de la persona sol·licitant (DNI o NIE).
 • El llibre de família.
 • El certificat de l'empresa, si treballeu per compte d'altri.
 • Documentació relativa a la cotització, en funció del règim laboral.

Permís de paternitat

Des de l'1 de gener de 2017, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) tenen dret a un període de descans de 4 setmanes ininterrompudes, ampliables a 2 dies a partir del segon fill. El període també s'amplia en casos de part, múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

Ajuts econòmics

A les famílies en què hagi tingut lloc el naixement d'un o més infants, l'1 de gener i el 30 de juny de 2017 (ambdues dates incloses) i que no superin un determinat nivell d'ingressos poden sol·licitar l'ajut per a famílies amb infants.
Cal presentar a l'Oficina de Benestar Social i Família:

 • Formulari de sol·licitud
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels NIE de les persones sol·licitants vigents en el moment de presentar la sol·licitud si s'escau
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família complet on constin tots els membres de la unitat familiar
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat de residència legal d'una de les persones sol·licitants, si es tracta de persones estrangeres no comunitàries. Cal que aquest certificat acrediti la residència legal durant 5 anys d'una de les persones sol·licitants. El certificat de residència legal cal sol·licitar-lo a les dependències de la Direcció General de Policia i de la guàrdia Civil, a les Oficines d'Estrangeria o a les Comissaries de la policia Nacional.

Per a més informació sobre els tràmits i gestions podeu consultar el portal web de la Generalitat de Catalunya.