Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Guia de serveis / Atenció mutual i privada / Cartera Serveis / Neuropsicologia i Estimulació cognitiva

Neuropsicologia i Estimulació cognitiva per a gent gran

Neuropsicologia clínica

La neuropsicologia clínica reuneix el coneixement de diferents especialitats científiques: psicologia clínica i bàsica, neurologia, psicometria i neurociència. Ens permet conèixer les conseqüències psicològiques de les alteracions neurològiques i intervenir-hi amb tècniques psicològiques adients amb la finalitat de millorar l'autonomia i la qualitat de vida de la persona i de la família. Té una doble vessant:

 • valoració neuropsicològica
 • intervenció neuropsicològica

Quadre professional

 • Dra. Sara Carrillo

Diagnòstic i tractament

Valoració neuropsicològica

 • Avaluació en els 3 nivells psicològics:
 1. Cognició: atenció, memòria, planificació i altres funcions
 2. Conducta: apatia, desinhibició...
 3. Emoció: tristor, inexpressivitat emocional, afecte inapropiat, simptomatologia afectiva reactiva a les limitacions adquirides. etc.
 • Avaluació del dany cerebral adquirit o del mal funcionament cerebral
 • Avaluació mitjançant proves psicològiques adients
 • En persones adultes i grans
 • Es pot emprar amb molts objectius; els principals són: a) Prova clínica de suport en el diagnòstic i pronòstic d'alteracions neurològiques o psiquiàtriques que comportin un deteriorament cognitiu, com ara en sospita de demència b) Orientada cap a la intervenció no farmacològica (rehabilitació o estimulació)
 • Durada de 90 minuts, preferentment amb acompanyament de familiar o persona de referència
 • inclou el lliurament d'un informe neuropsicològic amb els resultats i la interpretació d'aquests

Intervenció neuropsicològica

Ojectiu

Mantenir i potenciar l'autonomia i la qualitat de vida de la persona mitjançant estratègies psicològiques que permetin millorar les seqüeles psicològiques (cognitives, conductuals i emocionals) del dany cerebral adquirit, mantenir les funcions cognitives en persones amb un procés neurodegeneratiu (demència), compensar els dèficits mitjançant la potenciació de les funcions preservades, adaptar l'entorn i les activitats quotidianes per tal d'afavorir l'autonomia i educar la persona i/o família en la convivència amb la malaltia.

Població diana

Gent adulta (més de 18 anys) o gent gran:

 • que hagin patit dany cerebral adquirit: traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars cerebrals, infeccions, tumors
 • amb mal funcionament cerebral: deteriorament cognitiu lleu, demència en fase inicial o moderada, malalties psiquiàtriques, epilèpsia
 • amb queixes subjectives de memòria: persones sense alteració neurològica establerta que considerin que amb l'edat estan perdent capacitat cognitiva, sense que això repercuteixi significativament en les activitats quotidianes
 • amb alteració cognitiva associada a trastorns d'ansietat i/o afectius: ansietat, depressió, altres

Organització

 • Sessions en funció de la disponibilitat: individuals, grupals (2-8 persones), en família, conjunta de la persona i la família
 • Durada en funció dels objectius terapèutics 2-6 mesos
 • Freqüència: 1-2 cops per setmana
 • A acordar amb els usuaris, en funció dels objectius terapèutics

Tècniques i procediments

Les tècniques de diagnòstic i intervenció són les pròpies de la neuropsicologia clínica, en funció de l'evidència científica disponible i de l'experiència clínica del professional. En concret per al diagnòstic es realitza:

 • Resum de la informació d'interès agafada de la història clínica
 • Entrevista clínica amb la persona usuària i, en cas que sigui possible, familiar o persona de referència. L'objectiu és conèixer els canvis cognitius, conductuals i emocionals detectats; la repercussió en les activitats quotidianes d'aquests canvis; conèixer informació rellevant respecte la història vital de la persona i la seva estructura familiar i també els possibles objectius terapèutics que pugui tenir la persona usuària i la família i/o persona de referència
 • Administració de proves de rendiment cognitiu específiques de diferents dominis d'interès (atenció, memòria, planificació...), selecccionades en funció de la seva correcta adaptació i baremació per a la població catalana i espanyola

Les tècniques utilitzades en la intervenció neuropsicològica consisteixen en l'aplicació del coneixement psicològic científic a la rehabilitació i manteniment de les capacitats cognitives i dels canvis conductuals i emocionals propis de l'afectació cerebral.

S'utilitzen d'acord amb els objectius terapèutics acordats amb la persona usuària i en el su cas, amb la família i/o persona de referència. Són doncs, tècniques no invasives (no impliquen riscos per al cos de la persona), l'objectiu de les quals és millorar la qualitat de vida i l'autonomia de la persona. Les principals tècniques emprades són:

 • Psicoeducació a la persona usuària i a la família o persona de referència (informació sobre els canvis psicològics associats a un mal funcionament cerebral, sobre l'evolució d'aquests canvis i sobre el seu maneig)
 • Estimulació cognitiva (realització d'exercicis per mantenir o millorar el rendiment de les capacitats cognitives)
 • Tècniques de modificació de conducta (fer petits canvis en l'ambient o en la relació amb la persona afectada per augmentar les conductes adients i disminuir les conductes inadients, per tal que la persona afectada es mantingui activa o per afavorir-hi la convivència)

Tallers d'estimulació cognitiva per a gent gran amb deteriorament cognitiu

Les habilitats cognitives (atenció, memòria, planificació...) són bàsiques per dur a terme la nostra vida diària, per mantenir la nostra autonomia i independència com a persones. L'entrenament en habilitats cognitives proporciona una millora important a persones que presenten algun dèficit de memòria, en especial la gent gran.

Els tallers van adreçats a persones amb diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu o demències en fases inicial-moderada que:

 • Volen complementar el tractament que reben a l'hospital de dia de geriatria o de demències (Sant Jordi)
 • Volen rebre un servei d'estimulació cognitiva en els períodes que no poden assistir als recursos anteriors
 • No son tributaris o no volen assistir a l'hospital de dia de demències o de geriatria però volen participar en activitats grupals d'estimulació cognitiva amb una menor freqüència d'assistència

Les persones candidates han de:

 1. Tenir diagnòstic de deteriorament cognitiu o demència en fase inicial o inicial-moderada
 2. Tenir Valoració neuropsicològica recent realitzada per servei D'EAIA-TC o equivalent
 3. Segons els criteris d'algun professional del Servei de Neuropsicologia, considerar que la persona pot participar als tallers tenint en compte la capacitat cognitiva i l'absència d'alteracions conductuals disruptives en les activitats grupals

Quadre professional

 • Carme Ruiz Yélamos, educadora social
 • M. del Pilar Fernández Amador, auxiliar d'infermeria

Totes dues professionals tenen àmplia experiència en la realització de tallers grupals d'estimulació cognitiva en persones grans amb diferents graus de deteriorament cognitiu

Diagnòstic i tractament

Tot usuari, en funció dels seus interessos i de l'acord conjunt amb la família o responsable legal i del neuropsicòleg, podrà optar a una o dues sessions setmanals de 3 hores cadascuna.

Les sessions constaran cadascuna de 3 tallers i tindran els següents horaris:

 1. Dilluns de 16.15 h a 19.15 h (sessió 1 per a persones amb demència en fase inicial-moderada)
 2. Dimarts de 16.15 h a 19.15 h (sessió 1 per a persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència en fase incial)
 3. Dimecres de 16.15 h a 19.15 h (sessió 2 per a persones amb demència en fase inicial-moderada)
 4. Dijous de 16.15 h a 19.15 h (sessió 2 per a persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència en fase inicial)

Per donar temps a l'adaptació al grup, recomanem una assistència mínima als tallers d'un mes. En cas que l'usuari no hagi tingut un seguiment recent de neuropsicologia en què s'hagi realitzat la recomanació terapèutica del servei de tallers privats d'estimulació cognitiva, es pot oferir el servei de neuropsicologia privada per fer, en el seu cas:

 • Valoració neuropsicològica (90')
 • Sessió d'orientació terapèutica (30') per acordar l'adequació del servei i els tallers més adients

Tècniques i procediments

Es realitzaran tècniques d'estimulació validades empíricament com ara:

 • Orientació a la realitat
 • Reminiscència
 • Tallers d'atenció i memòria
 • Psicomotricitat
 • Socialització